מדיניות ביטול עסקה

תנאים לביטול עסקה

רגע לפני שתבטלו עסקה, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר. ביטול עסקה לתשומת ליבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כ-עסקת מכר מרחוק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן. עסקת מכר מרחוק הינה התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, וללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה. בהתאם לקבוע בסעיף 14ט (א) לחוק, הלקוח ימסור הודעה בדבר ביטול העסקה באחת מהדרכים הללו: בע"פ במספר הטלפון של שירות הלקוחות 08-9791383 בדואר רשום לכתובת : דורנט טק בע"מ | משק 53 כפר אות בדואר אלקטרוני הבא : sales@cable.co.il במשלוח פקס למספר : 08-9760385 באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה על פי סעיף 14 ג (ג) 14 ג1 (ג) לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל עסקאות מכר במקרים האלה: עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים המפורטים בטופס הגילוי ו/או באתר, או עקב אי אספקת המוצר במועדים שנקבעו על ידי החברה. במקרה הזה, לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול לעסקה. בנסיבות המנויות בסעיף 52.1. הלקוח יעמיד לרשות החברה את המוצר האמור במקום בו הוא נמסר לו, ויודיע לחברה על כך. החברה תהא אחראית לאסוף את המוצר נשוא הביטול. ככל שהלקוח מבקש לבטל עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשווי של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. הלקוח יחזיר את המוצר לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מועדים לביטול עסקה בעסקת מכר מרחוק הצרכן יכול לבטל את העסקה – מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום חזרה לשגרת עבודה רגילה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי המאוחר מביניהם; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהעסקה שנערכה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי העניין, לפי המאוחר. ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. תהא החברה רשאית לבקש מהלקוח לקבל עותק במייל ו/או בפקס של: תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק; תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה; תעודה המעידה על כך שהלקוח הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור; תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק; עסקאות שלא ניתן לבטלן לפי חוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של: טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות). מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995. מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח*. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית. *יובהר כאן כי לא ניתן לבטל עסקת מחשב נייח או נייד שהורכב ו/או יוצר על פי דרישות ספציפיות של הלקוח.

לצפייה בתנאי השימוש של האתר

בקשה לביטול עסקה